Ramakrishna Math

Math Chandipur, Purba Medinipur

Shri Shri Durga Sharanam